کاغذ PH متر مرک

کاغذ PH متر مرک0 رایکاغذ PH متر مرک

کاغذ PH متر مرک ابزار اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن محلول هاست.
باز یا قلیایی 7<PH
خنثی         7=PH
اسیدی        7>PH
اسیدها رنگ کاغذ PH را قرمز، بازها رنگ کاغذ PH را آبی و مواد خنثی رنگ کاغذ PH را سبز می کنند.
محصولات مرتبط