گیره (حلقه) قیف بزرگ

گیره (حلقه) قیف بزرگ0 رایگیره (حلقه) قیف بزرگ 

گیره (حلقه) قیف بزرگ برای قرار گرفتن قیف و گاه بجای سه پایه یا نگهداری بالن و ... استفاده می شود. 
محصولات مرتبط