جعبه وزنه 1000گرمی

جعبه وزنه 1000گرمی0 رایجعبه وزنه 1000گرمی

وزنه های ترازوهای دوکفه ای فنی یا تجزیه در جعبه ویژه ای قرار دارند. جعبه دارای پنسی است که به کمک آن باید وزنه ها را در کفه گذاشت و یا برداشت. پنسی که برای برداشتن وزنه ها به کار می رود پنس ویژه ای است که در انتهای آن ماده شاخی قرار دارد که مانع از تماس فلز پنس با وزنه ها می شود (در اثر تماس بخش فلزی پنس با وزنه ها ممکن است وزنه ها ساییده شود و کاهش جرم پیدا کند). برای جلوگیری از خوردگی و تغییر جرم وزنه ها سطح آنها را با طلا یا پلاتین روکش می کنند.
برای این که بتوان وزنه های کوچک را به آسانی از یکدیگر تشخیص داد آنها را به شکل های گوناگون ساخته اند.
محصولات مرتبط