دستگاه سانتریفیوژ دستی

دستگاه سانتریفیوژ دستی0 رایدستگاه سانتریفیوژ دستی

دستگاه سانتریفیوژ دستی یا دستگاه مرکز گریز دستگاهی است که در آن با استفاده از نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می کنند. مخلوط را درون لوله ای قرار می دهند که طوری قرار داده شده است که با چرخش دستگاه به سمت خارج از مرکز حرکت می کند و به حالت افقی قرار می گیرند. در این حالت نیروی گریز از مرکز می خواهد مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفیوژ براند و از این نقطه دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون(ته مخلوط) رانده می شوند.
وقتی سانتریفیوژ از حرکت باز می ایستد مواد به همین حالت غیر مخلوط می مانند. خونو سایر نمونه های بیولوژیکی را معمولاً  به وسیله دستگاه سانتریفیوژ جدا می کنند. 
محصولات مرتبط