پنس فلزی (پنست)

پنس فلزی (پنست)0 رای

15,000 تومانپنس فلزی (پنست)

برای برداشتن اجسامی که نباید آن را با دست برداشت از پنس فلزی استفاده می کنند. مانند: فلزات داغ و یا جمع آوری ذرات فلز مانند سدیم و جابجا کردن وزنه ها.
محصولات مرتبط