چراغ گاز آزمایشگاهی شیردار

چراغ گاز آزمایشگاهی شیردار0 رای

35,000 تومانچراغ گاز آزمایشگاهی شیردار

چراغ گاز آزمایشگاهی شیردار که در آن متان یا بوتان با هوا مخلوط شده و می سوزد و به یاد مخترع آن بونزن نامگذاری شد. درجه حرارت شعله چراغ بونزن تا 1500 درجه میرسد.
اگر آنچه می خواهید حرارت دهید  گَرد یا مایع است باید از ظرفی مثل ارلن استفاده کنید. در این صورت ظرف را باید روی "توری فلزی" بگذارید و آن را روی یک سه پایه در بالای شعله مستقر کنید. ظرف را با گیره یا انبرکی که در دست داریدروی شعه نگذارید. چرا که هم امکان لرزش دست وجود دارد و ممکن است به این ترتیب مایع از درون ظرف به بیرون بپاشد و هم پساز مدتی انبرک داغ می شود و امکان نگاه داشتن آن در دست وجود نخواهد داشت.
محصولات مرتبط