کاغذ صافی بسته ای

کاغذ صافی بسته ای1 رایکاغذ صافی بسته ای

کاغذ صافی را در ابعاد مختلف و بیشتر دایره یا مربع شکل می سازند. مورد اصلی استفاده از آن جدا کردن رسوبات و صاف کردن محلول هاست.(جداسازی مخلوط ناهمگن جامد در مایع- جداسازی مواد جامد معلق در مایع)
محصولات مرتبط