کاغذ PH متر دفترچه ای

کاغذ PH متر دفترچه ای0 رایکاغذ PH متر دفترچه ای

کاغذ PH متر ابزار اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن محلول هاست.
باز یا قلیایی 7<PH
خنثی         7=PH
اسیدی        7>PH
اسیدها رنگ کاغذ PH را قرمز، بازها رنگ کاغذ PH را آبی و مواد خنثی رنگ کاغذ PH را سبز می کنند.
محصولات مرتبط