کنوکسیون (همرفتی) مایعات بزرگ

کنوکسیون (همرفتی) مایعات بزرگ0 رای

33,000 تومانکنوکسیون (همرفتی) مایعات بزرگ 

برای نمایش انتقال گرما از روش جریان همرفتی یا کنوکسیون کاربرد دارد.
محصولات مرتبط