کنوکسیون (همرفتی) مایعات متوسط

کنوکسیون (همرفتی) مایعات متوسط0 رایکنوکسیون (همرفتی) مایعات متوسط

برای نمایش انتقال گرما از روش جریان همرفتی یا کنوکسیون کاربرد دارد.
محصولات مرتبط