PH متر قلمی

PH متر قلمی0 رای

270,000 تومانPH متر قلمی

PH متر قلمی ابزار اندازه گیری میزان اسیدی یا بازی بودن محلول هاست و دارای الکترودی است که یک طرف آن در محلول و طرف دیگر به دستگاه متصل می شود.
معرف PH: میزان یون هیدروژن مثبت را در محلول می سنجد. اگر میزان یون هیدروژن مثبت در محلول زیاد باشد خاصیت اسیدی دارد ولی اگر کم باشد خاصیت بازی دارد.
محصولات مرتبط