آب اکسیژنه 250 میلی0 رای

20,000 تومانآب اکسیژنه 250 میلی


مشخصات :
فرمول مولکولی 2(HO)
جرم مولی 34.0147 گرم بر مول
شکل ظاهری رنگ آبی بسیار کم رنگ و بی رنگ در محلول
دمای ذوب 0/43 - درجه سانتیگراد
دمای جوش ‎150.2 درجه سانتیگراد
چگالی 1.45 گرم بر سانتیمتر مکعب
نام های دیگر هیدروژن پر اکسید

آزمایش های مرتبط :
محصولات مرتبط