آب ژاول 250 میلی0 رای

10,000 تومانآب ژاول 250 میلی


نام دیگر                سدیم هیپو کلریت، وایتکس            
فرمول مولکولی                         NaClO            
جرم مولی
                   74.442 g/mol
چگالی
                     1.25 g/mL
دمای ذوب                          16°C- 
دمای جوش                          111°C
شکل ظاهری         مایع ویسکوز بی رنگ تا زرد روشن        
محصولات مرتبط