اتیلن گلیکول 250 میلی0 رای

15,000 توماناتیلن گلیکول 250 میلی 


نام دیگر                  مونو اتیلن گلیکول             
فرمول مولکولی
                    C2H6O2                                
جرم مولی
                 62.07 g/mol          
چگالی
                1.1132 g/cm3            
دمای ذوب                       13°C- 
دمای جوش                     197.6°C
شکل ظاهری               مایع بی رنگ و شفاف
محصولات مرتبط