اتیل استات 250 میلی0 رای

15,000 توماناتیل استات 250 میلی
 

نام دیگر                      اتیل اتانوات             
فرمول مولکولی
                     C4H8O2                            
جرم مولی
                  88.11 g/mol          
چگالی
                 0.902 g/cm3            
دمای ذوب                      83.6°C- 
دمای جوش                      77.1°C
شکل ظاهری                     مایع بی رنگ

 

محصولات مرتبط