استون 250 میلی0 رای

20,000 توماناستون 250 میلی 

 
نام دیگر            دی متیل کتون ؛ پروپانون           
فرمول مولکولی                     C3H6O           
جرم مولی
                58.08 g/mol
چگالی
               0.7899 g/cm3
دمای ذوب                    94.7°C- 
دمای جوش                   56.05°C
شکل ظاهری                  مایع بی رنگ
محصولات مرتبط