آمونیاک 250 میلی

آمونیاک 250 میلی0 رای

10,000 تومانآمونیاک 250 میلی 

 
نام دیگر                Hydrogen nitride              
فرمول مولکولی
                         NH3
جرم مولی
                  17.031 g/mol
چگالی
                   1.023 g/mL
دمای ذوب                       77.73°C- 
دمای جوش                       33.34°C-
شکل ظاهری                       گاز بی رنگ
محصولات مرتبط