تربانتین 250 میلی0 رای

40,000 تومانتربانتین 250 میلی


نام دیگر                       -
فرمول مولکولی                C12H20O7
جرم مولی
           276.283 g/mol            
چگالی
              0.86 g/mL
دمای ذوب                   55°C-      
دمای جوش               153-175°C
شکل ظاهری            مایع روغنی بی رنگ
محصولات مرتبط