تولوئن 250 میلی0 رای

30,000 تومانتولوئن 250 میلی 

 
نام دیگر                  متیل بنزن
فرمول مولکولی                    C7H8
جرم مولی
             92.14 g/mol            
چگالی
              0.87 g/mL
دمای ذوب                   95°C-      
دمای جوش                   111°C
شکل ظاهری               مایع بی رنگ
محصولات مرتبط