دی اتانول آمین 250 میلی0 رای

22,000 توماندی اتانول آمین 250 میلی


نام دیگر                       DEA               
فرمول مولکولی                  C4H11NO2          
جرم مولی
              105.136 g/mol
چگالی
               1.097 g/cm3
دمای ذوب                      28°C 
دمای جوش                    268.8°C
شکل ظاهری          مایع بی رنگ تا زرد روشن         
محصولات مرتبط