سیکلو هگزان 250 میلی0 رای

18,000 تومانسیکلو هگزان 250 میلی

 
نام دیگر             Hexanaphthene
فرمول مولکولی
                   C6H12                   
جرم مولی
               84.16 g/mol
چگالی
               0.779 g/mL
دمای ذوب                     4-7°C 
دمای جوش                   80.74°C
شکل ظاهری                  مایع بی رنگ  
محصولات مرتبط