لیتیم برومید

لیتیم برومید0 رای

20,000 تومانلیتیم برومید

 
نام دیگر                Lithium bromide
فرمول مولکولی
                        LiBr
جرم مولی                   86.845 g/mol
چگالی                   3.464 g/cm3
دمای ذوب                        552°C                 
دمای جوش                        1265°C                    
شکل ظاهری                        جامد سفید 
محصولات مرتبط