محلول بندیکت 250 میلی

محلول بندیکت 250 میلی0 رای

25,000 تومانمحلول بندیکت 250 میلی 

یک معرف شیمیایی است که از آن به عنوان نشانگر برای حضور قندهای احیاء کننده استفاده می شود.
محصولات مرتبط