نقره کلرید

نقره کلرید0 رای

30,000 توماننقره کلرید 

 
نام دیگر          chlorargyrite و horn silver         
فرمول مولکولی                           AgCl
جرم مولی                   143.32 g/mol      
چگالی                    5.56 g/cm3             
دمای ذوب                         455°C
دمای جوش                        1547°C
شکل ظاهری                         پودر سفید
محصولات مرتبط