هگزان 250 میلی

هگزان 250 میلی0 رای

18,000 تومانهگزان 250 میلی 

 
نام دیگر              Sextane و n-hexan            
فرمول مولکولی                       C6H14
جرم مولی                   86.18 g/mol      
چگالی                   0.659 g/mL             
دمای ذوب                        95°C -
دمای جوش                        69°C
شکل ظاهری                     مایع بی رنگ
محصولات مرتبط