کلریدریک اسید 250 میلی0 رای

10,000 تومانکلریدریک اسید 250 میلی 

 
نام دیگر                          هیدروکلریک اسید       
فرمول مولکولی                                 HCl
جرم مولی                          36.458 g/mol      
چگالی                             1.2 g/mL             
دمای ذوب           25.4°C- (برای 39.17% HCl در آب)        
دمای جوش              50.5°C (برای 37% HCl در آب)
شکل ظاهری                            مایع بی رنگ                
محصولات مرتبط