استرانسیم کلرید 25 گرمی0 رای

37,000 توماناسترانسیم کلرید 25 گرمی

 
نام دیگر             Strontium(II) chloride           
فرمول مولکولی                        SrCl2           
جرم مولی
                  158.53 g/mol            
چگالی
                  3.052 g/cm3             
دمای ذوب                       874°C 
دمای جوش                      1250°C
شکل ظاهری                  جامد کریستالی سفید  
محصولات مرتبط