تتراهیدروفوران 250 میلی0 رای

36,000 تومانتتراهیدروفوران 250 میلی

 
نام دیگر        Tetra-methylene oxide       
فرمول مولکولی                    C4H8O
جرم مولی
               72.11 g/mol            
چگالی
               0.887 g/mL
دمای ذوب                   108.3°C-      
دمای جوش                     66°C
شکل ظاهری                 مایع بی رنگ
محصولات مرتبط