دوده 250 گرمی0 رای

32,000 توماندوده 250 گرمی 

 
فرمول مولکولی                         C         
جرم مولی
                12.01 g/mol
چگالی
                  1.7 g/mL
دمای ذوب                    3650°C 
دمای جوش                    5000°C
شکل ظاهری                  پودر سیاه رنگ                
محصولات مرتبط