فلئوریدریک اسید 250 میلی0 رای

20,000 تومانفلئوریدریک اسید 250 میلی 

 
نام دیگر                    هیدروفلوئوریک اسید                  
فرمول مولکولی                             HF
جرم مولی                       20.01 g/mol      
چگالی           0.99 g/mL (برای مایع 19.5°C)             
دمای ذوب                            36°C-       
دمای جوش                           19.5°C
شکل ظاهری                        مایع بی رنگ  
محصولات مرتبط