جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

کربن تتراکلرید 60 میلی116,000 تومانکربن تتراکلرید 60 میلی 

 
نام دیگر   Tetrachloromethane  
فرمول مولکولی
              C۱Cl۴                   
جرم مولی           153/82 g/mol      
چگالی          1/5867 g/cm−3             
دمای ذوب               22/92°C -
دمای جوش               76/72°C
شکل ظاهری      مایع بی رنگ با بوی اتری
محصولات مرتبط